Novi pravilnik o ocenjivanju i dalje zbunjuje mnoge roditelje i nastavnike: Sva pravila na jednom mestu

22.02.2024

12:02

1

Autor: J. S. J.

Novim pravilnikom je određeno i da se inicijalni test, koji učenici rade na početku svake školske godine ubraja u planirani broj pismenih provera

Novi pravilnik o ocenjivanju i dalje zbunjuje mnoge roditelje i nastavnike: Sva pravila na jednom mestu
Copyright Profimedia

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović potpisala je prošle nedelje novi Pravilnik o ocenjivanju u osnovnim školama.

U njemu postoje novine koje se tiču se ocenjivanja vladanja, postupanja u slučaju odsustvovanja sa nastave, broja pisanih provera u jednoj nedelji, kao i postupanja škole u slučaju da 50 odsto roditelja iznese primedbu na rad nastavnika ili stručnog saradnika. Ovo poslednje je posebno izazvalo reakciju prosvetnih radnika, mađutim ministarka objašnjava da nije reč o dodatnom pritisku na nastavnike.

Primedba na rad nastavnika - kako funkcioniše

 

Profimedia
 

 

Nakon što rodtelji u pisanoj formi dostave tu neku vrstu žalbe, škola dostavlja taj materijal odeljenjskom starešini, koji tu primedbu dostavlja stručnom veću, tj. skupu nastavnika, kao i direktoru škole, a zatim i obaveštava roditelje da je postupak krenuo... Oni mogu i da odbace taj predlog. Konačnu odluku donose direktor sa sekretarom i saradnicima.

Ukoliko je primedba bila osnovana direktor, stručni saradnik i sekretar izrađuju plan pojačanog instruktivno-pedagoškog uvida u rad nastavnika, tako što planiraju posetu i predlažu mere za otklanjanje nepravilnosti i unapređivanje rada nastavnika na čiji rad su roditelji uložili primedbu, imajući u vidu najbolji interes učenika.

Na kraju, ako roditelji koji su podnosioci dopisa nisu zadovoljni odlukom direktora, mogu se, od trenutka stupanja Pravilnika na snagu, obratiti nadležnoj školskoj upravi, u roku od sedam radnih dana od dobijanja odluke, radi preduzimanja aktivnosti iz nadležnosti školske uprave.

 

Provere znanja do 15 minuta se ne najavljuju! Evo i kada se pismena provera znaja poništava

 • Pismene provere postignuća u trajanju do 15 minuta obavljaju se bez najave, a sprovode se radi utvrđivanja ostvarenosti cilja jednog ili više časova i savladanosti dela realizovanih programskih sadržaja, odnosno ostvarenosti operacionalizovanih ishoda i služe nastavniku radi praćenja postignuća učenika na kraju programske celine ili na kraju polugodišta.
 • Ocena iz pismene provere postignuća u trajanju do 15 minuta evidentira se u pedagoškoj dokumentaciji, odnosno ne upisuje se u dnevnik.
 • Za ocene koje su dobijene iz provera postignuća u trajanju do 15 minuta ne izračunava se aritmetička sredina, niti se upisuje u dnevnik.
 • Rezultati pismene provere postignuća u trajanju do 15 minuta mogu se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja zaključne ocene učenika, a u najboljem interesu učenika.
 • Učenik u toku časa može da bude samo jedanput ocenjen za usmenu ili pismenu proveru postignuća.
 • Ocena iz usmene provere postignuća upisuje se u dnevnik, po pravilu neposredno po dobijanju ocene.
 • Ocena iz pismene provere postignuća upisuje se u dnevnik u roku od osam radnih dana od dana provere.

Ako više od polovine đaka dobije nedovoljnu ocenu

 • Pravilnik kaže da ako nakon pismene provere postignuća više od polovine učenika jednog odeljenja, koji su radili pismenu proveru postignuća, dobije nedovoljnu ocenu, pismena provera se poništava za učenika koji je dobio nedovoljnu ocenu.
 • Ocena sa pismene provere može biti poništena i učeniku koji nije zadovoljan ocenom.
 • Pismena provera ponavlja se jedanput i može da bude organizovana na posebnom času.
 • Nakon poništene pismene provere, a pre organizovanja ponovljene, nastavnik je dužan da održi dopunsku nastavu, utvrdi i analizira zajedno sa učenicima razloge ostvarenosti loših postignuća i obavesti stručno veće i direktora škole.
 • Za učenika koji iz opravdanih razloga nije radio pismenu proveru postignuća, provera može da se organizuje i naknadno, s tim da je potrebno imati u vidu dnevno i nedeljno ograničenje broja pisanih provera učenika

Kako oceniti u slučaju odsustva učenika

U novom Pravilniku definiše se i obaveza škole prema učenicima koji su sa nastave bili opravdano odsutni od 11 do 15 radnih dana u kontinuitetu. Škola je za njih „dužna da napravi plan ocenjivanja i da o njemu obavesti učenika i roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, imajući uvidu najbolji interes učenika“.

Profimedia
 

 

Novina - inicijalni test se sada ocenjuje, jedan test više nedeljno

Novim pravilnikom je određeno i da se inicijalni test, koji učenici rade na početku svake školske godine (a koji do sada nije ocenjivanosim ako se učenik izuzetno pokaže) ubraja u planirani broj pismenih provera. Nastavnici su u obavezi da ga najave tri dana ranije. 

Inače, danas je na snagu stupio Pravilnik za prevenciju i sprečavanje nasilja.

Kada je reč o redovnim pisanim proverama, tu je takođe došlo do jedne vrlo važne promene koja se, pretpostavljamo,neće dopasti učenicima. Do sada je, prema Pravilniku, svaki učenik mogao da ima najviše dve provere u toku jedne nedelje, a jednu proveru u danu. Novi Pravilnik predviđa da rasporedom može da se planira najviše jedna pismena provera u danu (kao i do sada), ali “pored jednog pismenog zadatka koji je propisan programom nastave i učenja za osnovno obrazovanje i vaspitanje za pojedine predmete, mogu da se planiraju još dve pismene provere u nastavnoj nedelji.”

Ocenjivanje vladanja učenika

 • Vladanje se ocenjuje najmanje dva puta u toku polugodišta.
 • Vladanje učenika prvog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se opisno u toku i na kraju polugodišta.
 • Vladanje učenika od drugog do osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se brojčano u toku i na kraju polugodišta.
 • Zaključna ocena iz vladanja učenika jeste: primerno, vrlo dobro, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće, i ne utiče na opšti uspeh učenika.
 • Vladanje učenika na dužem kućnom i bolničkom lečenju, učenika koji stiče osnovno obrazovanje i vaspitanje kod kuće i učenika za kojeg je organizovana nastava na daljinu, ocenjuje se.
 • Prilikom ocenjivanja vladanja sagledava se ponašanje učenika u celini.
 • Na ocenu iz vladanja ne utiču ocene iz predmeta.
 • Zaključnu ocenu iz vladanja donosi odeljensko veće na obrazloženi predlog odeljenskog starešine.
 • Učenik, njegov roditelj ima pravo da podnese prigovor u skladu sa Zakonom.

 

Odeljenski starešina mora da obaveštava roditelje o uspehu deteta

24sedam/Katarina Mihajlović
 

 

Ono što je jako važno a tiče se jednog od pravila je da je odeljenjski starešina obavezan da blagovremeno, a najmanje četiri puta u toku školske godine, na primeren način obaveštava roditelje o postignućima učenika, napredovanju, motivaciji za učenje i napredovanje, vladanju i drugim pitanjima od značaja za obrazovanje i vaspitanje.

Obavezan deo obaveštenja roditelju, u delu vladanja, je obaveštenje o redovnosti pohađanja nastave, kao i izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere.” – predviđa novi Pravilnik.

Dalje, ako roditelj ne dolazi na roditeljske i individualne sastanke, odeljenjski starešina je dužan da ga blagovremeno, zvanično, u pismenoj formi obavesti o uspehu i ocenama, eventualnim teškoćama i izostancima učenika i posledicama izostajanja učenika i pozove ga na individualni razgovor.

„Ako se roditelj u roku od 15 dana od dana dobijanja poziva ne odazove na poziv, škola će o tome obavestiti nadležni centar za socijalni rad i zatražiti njegovo postupanje“, stoji u novom Pravilniku.

Pročitajte sve tačke Pravilnika o ocenjivanju učenika.

Bonus video

Pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu.

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi

Možda vas zanima

Najčitanije Vesti

Ostale vesti iz rubrike