Detaljna uputstva za prijavu za kuću na selu: Šta vam je potrebno od dokumentacije i gde da predate prijavu!

01.03.2023

06:32

0

Autor: Milica Mališ

Procenjuje se da u Srbiji ima oko 200.000 napuštenih seoskih kuća sa okućnicom, a koje su na raspolaganju poljoprivrednicima i mladima koji žele da ostanu da žive na selu

Detaljna uputstva za prijavu za kuću na selu: Šta vam je potrebno od dokumentacije i gde da predate prijavu!
Kuće na selu - Copyright Profimedia

Vlada Srbije nastavlja da podstiče ljude da ožive život na selu, pa je doneta odluka da se izdvoji još 500 miliona dinara za seoske kuće za mlade.

U pitanju je javni konkurs koji je započeo juče a pravo učešća imaju podnosioci prijave: pojedinci, samohrani roditelji, bračni parovi i vanbračni partneri, koji na dan podnošenja prijave ispunjavaju sve sledeće uslove:

 • Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli popunjen obrazac (koji možete na naći na internet stranici Ministarstva - www.mbs.gov.rs);
 •  Da su državljani Republike Srbije
 • Da su punoletni
 • Da na teritoriji Republike Srbije, do dana raspisivanja konkursa, imaju neprekidno prijavljeno prebivalište najmanje tri godine
 • Da nemaju navršenih 45 godina života
 • Da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga
 •  Da su podnosioci u braku, trajnijoj vanbračnoj zajednici, ili samohrani roditelj ili pojedinac
 • Da nisu upisani u nadležnoj službi katastra nepokretnosti odnosno da nisu vanknjižni vlasnici/suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta
 • Da nisu otuđili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa
 • Podnosioci prijave koji poseduju poljoprivredno zemljište u svojini/susvojini mogu konkurisati za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi u nekom od naseljenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj poseduju poljoprivredno zemljište, odnosno njoj susednoj jedinici lokalne samouprave
 • Da nemaju neizmirenih, dospelih obaveza na računima javnih prihoda, u skladu sa propisima Republike Srbije
 • Da se protiv podnosioca prijave ne vodi izvršni postupak
 •  Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu
 •  Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti)

Oba supružnika ili oba vanbračna partnera koji su podnosioci prijave, moraju da ispune sve propisane uslove za učešće na javnom konkursu.

Profimedia
 

Uslovi koje mora da ispunjava seoska kuća

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 • Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje
 •  Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima
 • Da se nalazi u naseljenom mestu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim naseljenim mestima
 • Da je upisana u katastar 
 • Da je seoska kuća sa okućnicom, izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja
 • Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti
 • Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora
Pixabay
 

Neophodna dokumentacija

 • Obrazac prijave –popunjen od strane podnosioca prijave i jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi seoska kuća sa okućnicom
 • Zapisnik jedinice lokalne samouprave o proceni tržišne vrednosti seoske kuće sa okućnicom sa podacima o ispunjenosti uslova za život i stanovanje
 •  Zapisnik jedinice lokalne samouprave o proceni tržišne vrednosti seoske kuće sa okućnicom sa podacima o ispunjenosti uslova za život i stanovanje
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci od dana objavljivanja javnog konkursa)
 •  Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioce prijave ne stariji od mesec dana, od dana objavljivanja javnog konkursa
 • Fotokopija lične karte ili očitana lična karta 
 •  Uverenje o prebivalištu 
 • Uverenje o neosuđivanosti Ministarstva unutrašnjih poslova
 • Potvrda nadležnog suda da se protiv podnosioca prijave ne vodi krivični postupak ili istraga
 • Dokaz o bračnoj/vanbračnoj zajednici (za supružnike izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja javnog konkursa, za vanbračne partnere kod javnog beležnika overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis dva svedoka, sačinjena nakon raspisivanja javnog konkursa
 • Za samohrane roditelje - izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili pravosnažna sudska odluka o lišenju roditeljskog prava,  pravnosnažna odluka suda/sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu u slučaju nepoznatog roditelja
 • Potvrda o neposedovanju nepokretnosti izdata od strane Republičkog geodetskog zavoda
 • Izvod iz lista nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, Službe za Katastar nepokretnosti ili javnog beležnika, za nepokretnost za čiju kupovinu konkurišu
 • Potvrda Ministarstva finansija  - Poreske uprave da podnosilac prijave nije bio obveznik poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, obveznik poreza na nasleđe i poklon, kao i da nije bio poklonodavac nepokretnosti u proteklih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa
 • Potvrda Ministarstva finansija - Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze na računima javnih prihoda
Profimedia
 

 

 •  Potvrda nadležnog suda da se protiv podnosioca prijave ne vodi izvršni postupak

 • Izjava podnosioca prijave da će živeti u seoskoj kući sa okućnicom neprekidno deset godina

 •  Izjava pojedinca da nije u bračnoj/vanbračnoj zajednici, odnosno da nije samohrani roditelj u smislu Programa

 • Izjava podnosioca prijave da nema u svojini/susvojini nepokretnost na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta

 • Izjava podnosioca prijave da nije otuđio nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa, kao i da nije stekao nepokretnost u proteklih pet godina izuzev poljoprivrednog zemljišta

 •  Izjava prodavca da je prihvatio uslove javnog konkursa, da je saglasan sa tim uslovima, da je saglasan sa procenjenom tržišnom vrednošću nepokretnosti, utvrđenom u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, da će prodati predmetnu nepokretnost podnosiocu
  prijave za utvrđeni iznos i izvršiti njenu primopredaju odmah nakon uplate novčanih sredstava, kao i da nepokretnost nije predmet sudskog spora i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi

 • Izjava da podnosilac prijave nije u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu sa prodavcem nepokretnosti

 • Izjava da podnosilac prijave nije u postupku odobravanja sredstava za iste namene (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu adaptaciju nepokretnosti).

Do kada traje prijava?

Konkurs je počeo juče, a trajaće najkasnije do 1. novembra 2023. godine. 

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalju se preporučenom pošiljkom na adresu Ministarstva za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd ili se dostavlja predajom na pisarnicu na navedenoj adresi.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs –za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom – NE OTVARATI", sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

Ukoliko imate još nedoumica ili pitanja vezanih za ovaj konkurs informišite se na sajtu nadležnog ministarstva, gde je i objavljen tekst javnog konkursa.

Ispunjenost uslova za konkurisanje utvrđuje Komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta  koju obrazuje ministar rešenjem.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra 2023. godine.

U slučaju da je prijava nepotpuna u pogledu potrebne dokumentacije, podnosioci prijave će biti obavešteni da u roku od osam dana dopune prijavu, i to slanjem obaveštenja o dopuni prijave na elektronsku adresu, koja je naznačena u obrascu prijave. Podnosioci prijave su u obavezi da u obrascu prijave navedu elektronsku adresu. Ukoliko se ne postupi po obaveštenju o dopuni prijave u ostavljenom roku, prijava će se odbaciti.

Tanjug/Miloš Milivojević
 

Uspešan i popularan program Ministarstva za brigu o selu, "Kuća na selu za mlade“, ulazi u treću godinu, a prethodne godine je dodeljena 1.101. kuća.

Procenjuje se da u Srbiji ima oko 200.000 napuštenih seoskih kuća sa okućnicom, a koje su na raspolaganju poljoprivrednicima i mladima koji žele da ostanu da žive na selu.

Ministar za brigu o selu, Milan Krkobabić naveo je i da će mladi imati mogućnost da se prijave za 10.000 evra pomoći za pokretanje sopstvenog posla.

- Uslov za prijavu je da su mlađi od 45 godina, državljani Srbije ne u kraćem periodu od tri godine, da nemaju već imovinu – stanove ili kuće, ali mogu da imaju poljoprivredno zemljište - rekao je Krkobabić za RTS.

Bonus video:

 

 

 

 

Pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu.

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi

Možda vas zanima

Najčitanije Vesti

Ostale vesti iz rubrike