24SEDAM MALI ZVORNIK Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima

04.07.2022

13:20

0

Autor: 24sedam

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Mali Zvornik

24SEDAM MALI ZVORNIK Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima
Панорама_Зворника - Copyright Wikipedia

Na osnovu Odluke Komisije za realizaciju mera energetske sanacije o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima broj: 06-952/1 od 04.07.2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova JP1/22 („Službeni list opštine Mali Zvornik“ broj 03/22), Opština Mali Zvornik- Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, dana 04.07.2022. godine,  raspisuje

JAVNI POZIV 

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI,  TERMOSTATSKIH  VENTILA I DELITELJA TOPLOTE  NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK

U cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova JP1/22  (u daljem tekstu: Pravilnik), raspisuje se Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote. Mere energetske sanacije predviđene Pravilnikom sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave radovima ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenjem termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote, a krajnji korisnici  bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Mali Zvornik. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Mali Zvornik.

I PREDMET

Predmet Javnog poziva je izbor privrednih subjekata za realizaciju aktivnosti na realizaciji sledećih  mera energetske efikasnosti:

nabavka i ugradnja solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.
Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a  maksimalno do 6 kW.

unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:
ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće 
opremanja sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate
količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stanove
IIPRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom i ovim Javnom pozivom.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Pravo učešća na konkursu imaju privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:

Uslovi za učešće privrednih subjekti koji vrše nabavku i radove na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije na javnom pozivu:

da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,
da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
da imaju ateste za materijale i proizvode
da imaju zaposlenog ili na neki drugi način angažovanog inženjera elektrotehnike koji poseduje licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, a koji će biti zadužen za izradu izveštaja za ugrađenu instalaciju solarnih panela za proizvodnju električne energije
da daju garanciju na inverter od minimalno 5 godina i na solarne kolektore od minimalno 10 godina.
Uslovi za učešće privrednih subjekti koji vrše radove na unapređenju termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,  termostatskih  ventila i delitelja toplote na javnom pozivu:

da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,
da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
da imaju ateste za materijale i proizvode,
IV DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENJU PRIJAVE

Potrebno je da podnosilac prijave dostavi sledeću dokumentaciju:

Prijavni obrazac (Prilog 1) u tri primerka (original i dve kopije);
Potpisana izjava br. 1 (Prilog 2-Obrazac 1);
Potpisane saglasnosti (Prilog 3-Obrazac 2 i Obrazac 3);
Potpisana izjava br. 2 (Prilog 4-Obrazac 4);
Atesti za materijale i proizvode;
Rešenje o upisu u registar privrednih subjekata;
Izjava o garanciji na inverter i solarne panele (za meru ugradnja solarnih panela)
Za preduzetnike je potrebno da izjavu dostavi lice koje je registrovalo obavljanje delatnosti kao preduzetnik. Za zadruge potrebno je dostaviti izjavu direktora. Ova izjava mora biti data nakon datuma objavljivanja javnog poziva..

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano pravno lice, uzima se izjava koju će dati zakonski zastupnik privrednog subjekta podnosioca zahteva. Ukoliko postoji više zakonskih zastupnika podnosioca zahteva potrebno je da svi dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano fizičko lice potrebno je da svi zakonski zastupnici privrednog subjekta podnosioca zahteva dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

V PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Mali Zvornik, www.malizvornik.rs  i sadrži:

− Kompletan tekst Javnog poziva,

− Prilog 1 – Prijavni obrazac,

− Prilog 2 – Izjava podnosioca prijave br. 1

− Prilog 3 – Saglasnosti  podnosioca prijave

− Prilog 4 – Izjava podnosioca prijave br. 2

− Prilog 5 – Kriterijumi i način bodovanja za ocenu Prijave

 VI  KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Kriterijumi za rangiranje privrednih subjekata obuhvataju sledeće:

cenu za kompletnu krovnu ugradnju i opremu za solarnu elektranu kapaciteta  6 kW instalisane snage solarnih panela, uključujući i ugradnju i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, ugradnju dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, cenu izrade tehničke dokumentacije koja obuhvata predmer i predračun, kao i izveštaja o ugradnji solarnih panela i ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem. Cenu dati po navednim stavkama a potrebnu opremu predvideti po Pravilima o radu distributivnog sistema ODS-a;
rok važenja cena za meru koju konkurišu;
rok važenja garancije na inverter (minimalno 5 godina) i solarne panele (minimalno 10 godina) i procenjeni iznos proizvedene električne energije u periodu od tri godine (za instalisanu snagu solarnih panela 6 kW očekivan iznos je 15.000 kWh).
Kriterijumi za rangiranje direktnih korisnika koji vrše nabavku i radove na ugradnji elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće, opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili za stanove), obuhvataju sledeće:

cene ključnih dobara zajedno sa ugradnjom za meru za koju konkurišu;
rok važenja cena za meru koju konkurišu;
Javnim pozivom se određuje maksimalni broj bodova po svakom od kriterijuma i broj bodova po potkriterijumima, ako su potkriterijumi definisani u okviru pojedinih kriterijuma.

Ukupan maksimalni broj bodova po svim kriterijumima i potkriterijumima primenjenim na pojedini Program ne može preći 100. 

VII  NAČIN POPUNJAVANJA PRIJAVA, MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Podnosioci prijavu za učešće na javnom pozivu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka ( jedan original i dve kopije i prateća dokumentacija dostavljaju se Komisiji u zatvorenoj koverti sa naznakom: „PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA – NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijave dostaviti poštom na adresu opštine Mali Zvornik sa naznakom: Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, ul. Kralja Petra I br. 38,  15318 Mali Zvornik, ili lično na pisarnici u zgradi Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, (šalter sala).

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) neće biti uzete u razmatranje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, a zaključno sa 19.07.2022. godine.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefon 015/719-51-88, lokal 131.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: [email protected]

VIII  ODBACIVANJE PRIJAVE

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, biće odbačene rešenjem.

IX  OCENA, IZBOR I OBJAVLJIVANJE ODLUKE O IZBORU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Ocenjivanje i rangiranje prispelih prijava privrednih subjekata vrši se primenom kriterijuma iz odeljka VI KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA i Pravilnika.

Preliminarnu listu direktnih korisnika Komisija objavljuje na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik.

Učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste direktnih korisnika, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na preliminarnu listu direktnih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi na pisarnici u zgradi Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, (šalter sala).

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu listu direktnih korisnika kao i da donese Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena,  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

O sprovedenom postupku Komisija vodi zapisnik, sačinjava Predlog konačne Odluke o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije i istu dostavlja Predsedniku opštine.

Predsednik opštine donosi Odluku o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije.

Odluka o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik.

 Ukoliko se na javni poziv za direktne korisnike za određenu meru/mere energetske efikasnosti ne prijavi ni jedan ili nedovoljno privrednih subjekata, ta mera/mere se neće nalaziti u javnom pozivu za domaćinstva.

X  POSTUPAK REALIZACIJE

Nakon objavljivanja Odluke o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije, opština raspisuje Javni poziv izbor krajnjih korisnika  (domaćinstava).

Krajnji korisnici su u obavezi da prilikom konkurisanja dostave profakturu/predračun izdat od strane privrednih subjekata sa liste.

Bespovratna sredstva se dodeljuju građanima za solarne panele kapaciteta do i jednako 6 kW, a razliku za solarne panele kapaciteta preko 6 kW do ukupne vrednosti radova prema predračunu izabranog privrednog subjekta snosiće građanin.

Nakon izbora pojedinačnih projekata građana i utvrđivanja konačnog broja korisnika po privrednom subjektu, potpisuju se trojni ugovori između opštine Mali Zvornik, direktnog korisnika i krajnjeg korisnika o realizaciji mera energetske sanacije.

Opština će vršiti prenos sredstava isključivo  direktnim korisnicima, a ne  krajnjim korisnicima, ali tek nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu  svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda  Stručne komisije za praćenje realizacije mera energetske sanacije (u daljem tekstu: Stručna komisija), da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je krajnji korisnik predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Stručne komisije o obavljenom izlasku na teren, a nakon izvršenih radova.

Opština će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaključenim ugovorom.

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.

Privredni subjekti su dužni da Stručnoj komisiji u svakom momentu, omoguće kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Nakon što privredni subjekti završe radove i dobiju potvrdu Stručne komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je krajnji korisnik predao kada se prijavio za meru, dostavljaju Odeljenju za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, zahtev za isplatu sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije po osnovu obavljenih radova ili izvršenih usluga. Uz zahtev dostavljaju fotokopiju izdatog računa za izvršene radove i usluge.

 Prenos sredstava vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava, a nakon što:

se izda potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio na javni poziv;
građanin potpiše ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem sa EPS snabdevanjem (za meru ugradnje solarnih panela);
ODS izda Akt o priključenju, priključi kupca-proizvođača na distributivni sistem i upiše ga u registar kupca-proizvođača (za meru ugradnje solarnih panela);
Krajnji korisnik bespovratnih sredstava privrednom subjektu isplati izvršene radove/izvršene usluge u iznosu umanjenom za odobrena povratna sredstva.
Na osnovu zahteva za isplatu i zapisnika Stručne komisije, Odeljenje za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Mali Zvornik vrši isplatu iz budžeta.                                                     

Komisija za realizaciju mera
energetske sanacije
Predsednik komisije
 Biljana Spasenović, s.r.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove Opštine Mali Zvornik koja je dodelila sredstva.

Pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu.

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi

Najčitanije Vesti

Ostale vesti iz rubrike