Maljkovićeva: Pobeda za sve koji se bore sa koronom!

14.11.2020

21:33 >> 21:37

0

Selektor košarkašica Srbije emotivna posle trijumfa protiv Turske

Maljkovićeva: Pobeda za sve koji se bore sa koronom!
MN Press

Košarkašice Srbije su ostvarile četvrti trijumf u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo naredne godine i praktično obezbedile učešće na tom takmičenju. Nije to još matematički potvrđeno, jer su preostale utakmice i u poslednjem “prozoru”, ali je pobeda protiv Turske definitivno presudan korak.

– Za­i­sta ne bih tro­ši­la re­či na ko­šar­ku, ose­ćam po­tre­bu da ka­žem ono što mi je na sr­cu – emotivno je izlaganje započela selektor Marina Maljković. – Ovu po­be­du po­sve­ću­jem svi­ma u Sr­bi­ji ko­ji se bo­re sa ovom bo­le­šću, sa svi­me što se de­ša­va u ce­lom sve­tu, pa i kod nas, svim zdrav­stve­nim rad­ni­ci­ma. Ve­li­ki broj njih mi je pu­stio po­ru­ku, če­sti­ta­ju. Pri­mi­la sam i jed­nu po­seb­nu po­ru­ku od mo­jih pri­ja­te­lja ko­ji le­že u „Are­ni“, bo­le­sni, da su gle­da­li ove na­še dve utak­mi­ce. Na­rav­no, da su se, ko­li­ko je to mo­gu­će i bo­lje ose­ća­li. Mo­ram da če­sti­tam svo­jim košarkaši­ca­ma na ju­nač­koj po­be­di. Ovo je za­i­sta, po­sle dva pro­du­žet­ka, bi­la ju­nač­ka po­be­da. Od pr­ve do po­sled­nje. I da is­ko­ri­stim pri­li­ku da ka­žem: „Ivon, do­bro­do­šla u Sr­bi­ju“.

Pročitajte još – Rasplet posle dva produžetka: Srbija će igrati na EP 2021.

Upravo je naturalizovana Amerikanka Anderson pogurala Srbiju ka trijumfu.

– Bi­la je te­ška utak­mi­ca. Se­lek­ci­ja Tur­ske je go­di­na­ma na oku­pu. Za ovu ak­ci­ju su tre­ni­ra­le ce­lu ne­de­lju, jer im je se­zo­na pre­ki­nu­ta, dok mi još po­ku­ša­va­mo da se uigra­mo. Bi­le su sprem­ne za ve­li­ku bor­bu i sre­ćom po nas, ni­smo pa­le, uz­vra­ti­le smo istom me­rom – istakla je Anderson. – U od­lu­ču­ju­ćim tre­nu­ci­ma, ura­di­le smo ono što je tre­ba­lo da ura­di­mo. Od­lu­či­lo na­še is­ku­stvo i tale­nat, ali i tre­ner­ski deo po­sla. Do­bro smo vo­đe­ne, naš tre­ner je iz nas iz­vu­kla ono naj­bo­lje.

Kapiten Jelena Bruks je pravila prave poteze kad god je to bilo potrebno.

– Kao što smo svi i vi­de­li, Sr­bi­ja uvek vo­li da ide onim te­žim pu­tem. Ali, u po­sled­njih pet mi­nu­ta sa­mo po­ka­za­le ka­ko je tre­ba­lo da igra­mo od po­čet­ka i mi­slim da smo ce­lu utak­mi­cu dr­ža­le na­šu od­bra­nu, naš si­stem. Ni­je bi­lo la­ko. Tur­ska je bi­la mal­te­ne u pu­nom sa­sta­vu. Pre­sreć­na sam što smo us­pe­le da iz­vu­če­mo ovo i osi­gu­ra­mo pro­la­zak na Evrop­sko pr­ven­stvo – završila je Jelena Bruks.

Pročitajte još – Ivon Anderson jedva čeka da zaigra za Srbiju: Nisam se dvoumila kad me je Marina pozvala, želimo medalje

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi

Najčitanije Vesti