Džonijeva ekipa otvorila firmu za izradu betonskih ploča "filovanih" kokainom: Tovar trebalo da stigne do Londona!

28.11.2022

09:22

0

Autor: 24sedam

Sumnja se da se Ni­ko­la Vu­šo­vić kri­je u Zapadnoj Evropi i da or­ga­ni­zu­je gru­pu či­ji su članovi uha­p­še­ni

Džonijeva ekipa otvorila firmu za izradu betonskih ploča "filovanih" kokainom: Tovar trebalo da stigne do Londona!
UKP hapsi kriminalce - Copyright Mup

Kokain zaplenjen u subotu u Belgiji, u međunarodnoj akciji Tužilaštva za organizovani kriminal, BIA i MUP, u saradnji sa Evropolom i Evrodžastom, otkriven je u betonskim pločama, a preko firme koja ih je izrađivala, droga nabavljena iz Južne Amerike u njih je "cementirana" i transportovana u Evropu.

U Belgiji su uhapšeni S. Ð, S. K, Ð. S. D. i F. L. A. U Amsterdamu su slobode lišeni D. R. i D. P, a u Srbiji V. V, dok je njegova sestra J. V. pala u Luksemburgu.

"Kavačka" šema i ra­ni­je je išla pre­ko Ekva­do­ra ili Ju­žne Ame­ri­ke, ta­ko je i sa­da or­ga­ni­zo­van tran­spo­rt ve­li­ke ko­li­či­ne ove dro­ge iz Ju­žne Ame­ri­ke u lu­ku Ro­te­r­dam i da­lje tran­spo­rt do be­l­gi­j­skog gra­da Ar­lon, gde je za­ple­nje­no uku­p­no 115 ki­lo­gra­ma kokaina, vrednog 11 miliona evra. Kra­j­nja de­sti­na­ci­ja za ko­kain­ske plo­če tre­ba­lo je da bu­de Lo­n­don. Pre­ma na­vo­di­ma tu­ži­la­štva, u ovim po­slo­vi­ma uče­stvo­vao je i je­dan pri­pa­d­nik vra­ča­r­ske gru­pe N. V., „ka­v­ča­nin“ D. R., ali i V. V., S. K., S. Đ., F. L. A., L. K., K. R., I. G., J. V. i Đ. S. D.

Ka­ko isti­če tu­ži­la­štvo, ta or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa je ko­kain ko­ji je pro­na­đen u ha­n­ga­ru u Ar­lo­nu pre­ko ne­ma­č­ke špe­di­te­r­ske fi­r­me tre­ba­lo da di­stri­bui­ra do ne­ma­č­kog gra­da Tri­ra, a za­tim do ha­n­ga­ra te ko­m­pa­ni­je u Lo­n­do­nu ra­di da­lje pro­da­je.

Sumnja se da se vođa "vračaraca" Ni­ko­la Vu­šo­vić kri­je upra­vo u ne­koj evro­p­skoj ze­mlji i da or­ga­ni­zu­je gru­pu či­ji su pri­pa­d­ni­ci uha­p­še­ni! Ra­zlog je to što ova­kav ka­nal tran­spo­r­ta ogro­m­nih ko­li­či­na dro­ge mo­ra bi­ti u or­ga­ni­za­ci­ji isklju­či­vo vi­so­ko­po­zi­cio­ni­ra­nih pri­pa­d­ni­ka kla­na ili sa­mih vo­đa.

BONUS VIDEO

MUP Srbije

Pratite sve vesti iz Srbije i sveta na našem Telegram kanalu.

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi

Izvor: Kurir

Najčitanije Vesti

Ostale vesti iz rubrike